18:34 ICT Thứ bảy, 15/05/2021
TS. Tran Minh Ngoc   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH
Họ và tên Tran Minh Ngoc
Học hàm/ học vị TS
Năm sinh
Chuyên ngành - Kỹ thuật giao thông vận tải

Cơ quan công tác The University of Sydney
Địa chỉ cơ quan Rm 4091 H70 - Abercrombie Building The University of Sydney NSW 2006 Australia
Hướng nghiên cứu
Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
Drovandi CC and Tran M; 'Improving the Efficiency of Fully Bayesian Optimal Design of Experiments using Randomised Quasi-Monte Carlo'; Bayesian Analysis, vol.13:1, pp. 139-162; [2018]
Quiroz M, Tran M, Villani M and Kohn R; 'Speeding up MCMC by delayed acceptance and data subsampling'; Journal of Computational and Graphical Statistics vol.27:1, pp. 12-22; [2018]
'Variational Bayes with synthetic likelihood', Statistics and Computing, vol.28:4, pp. 971-988; Ong VMH, Nott DJ, Tran M, Sisson SA and Drovandi CC; Statistics and Computing, vol.28:4, pp. 971-988; [2018]
Quiroz M, Villani M, Kohn R and Tran M; 'Speeding up MCMC by Efficient Data Subsampling', Journal of the American Statistical Association; Journal of the American Statistical Association; [2018]
Forthcoming 'Bayesian adaptive lasso with variational Bayes for variable selection in high-dimensional generalized linear mixed models'; Communications in Statistics: Simulation and Computation; Tung D, Tran M and Cuong T; [2018]
Villani M, Quiroz M, Kohn R, Tran M and Dang K; Forthcoming 'Subsampling MCMC - A review for the survey statistician; Sankhya. Series A: mathematical statistics and probability; [2018]
Ong V, Nott D, , Sisson S and Drovandi C; 'Likelihood-free inference in high dimensions with synthetic likelihood'; Computational Statistics and Data Analysis; [2018]

In LLKH