17:32 ICT Thứ bảy, 15/05/2021
KS. Linh Pham Bao Khanh   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH
Họ và tên Linh Pham Bao Khanh
Học hàm/ học vị KS
Năm sinh
Chuyên ngành - Khoa học nông nghiệp
- Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Cơ quan công tác Bonsai artist, Burke’s Backyard
Địa chỉ cơ quan Willoughby Rd Crows Nest, New South Wales, Australia
Hướng nghiên cứu
Nghệ nhân bonsai
Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH