18:26 ICT Thứ bảy, 15/05/2021
CN. Harry Tran   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH
Họ và tên Harry Tran
Học hàm/ học vị CN
Năm sinh
Chuyên ngành - Luật học
- Kinh doanh và quản lý
Cơ quan công tác CEO of AusViet Sumo Group
Địa chỉ cơ quan Suite 802, Level 8, 55 Clarence Street Sydney, NSW 2000, Australia.
Hướng nghiên cứu
Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH