20:20 EDT Saturday, 31/10/2020
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam
Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam (NEV)
Công ty US-Asia Links
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương